Antczak Jan

Urodził się w dniu 12.05.1897 r. w Miłosławiu jako syn kołodzieja Michała i Katarzyny z domu Andrzejewskiej. Od 6 roku życia uczęszczał do szkoły podstawowej w Miłosławiu.

Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do szkoły handlowej w Poznaniu. W 1916 r. został pobrany do niemieckiego wojska w oddziale górskich karabinów maszynowych.

Podczas walk w 1917 r. został ranny. W grudniu 1918 r. zdezerterował z wojska i w dniu 3.01.1919 r. wstąpił ochotniczo do Wrzesińskiej Kompanii CKM – ów pod dowództwem ppor. Alojzego Nowaka.

Brał udział w walkach w Zdziechowej, pod Kcynią, Szubinem i Rynarzewem. W dniu 31.01.1919 r. został wcielony do 1 Pułku Strzelców Wlkp. gdzie służył do 2.09.1920 r. Następnie służył w sztabie Dywizji Piechoty od 3.09.1920 r. do 16.09. 1921 r. a od 17.09.1921 do 31.10.1922 r.
służył w 58. Pułku Piechoty.

Od 1.11.1922 do 30.09.1935 r. służył jako podoficer zawodowy, wpierw w 58. Pułku Piechoty, a następnie od 30.12.1927 r. w Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza Dederkały. W 1920 r. został mianowany na stopień chorążego.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała numer W 2/72.

W dniu 10.11.1924 r. zawarł związek małżeński z Krystyną Bigos w Kostrzynie Wlkp.

W 1935 r. zachorował i został przeniesiony w stan spoczynku. W okresie okupacji pracował w zarządzie Drogowym we Wrześni. Po wyzwoleniu podjął pracę w administracji w Kostrzynie a później w Środzie. Od 1951 r. pracował w POM Kostrzyn a z dniem 1.06.1962 r. przeszedł na emeryturę.

Mieszkał w Kostrzynie przy ul. Mickiewicza i tam zmarł w dniu 15.06.1984 r.

Odznaczony:

  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.01-0.716 z dnia 1.08.1958 r.,
  • Medalem za Wojnę 1919-1921 (rozkaz nr 37/28 I Brygady KOP,
  • Medalem 10-lecia, rozkaz nr 39/28 I Brygady KOP,
  • Medalem Niepodległości, Dziennik Personalny nr 4/33,
  • Brązowym Krzyżem Zasługi, Dziennik Personalny nr 13/34,
  • Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, rozkaz DOK VII nr 11/38 z dnia 1.12.1938 r.

Ja niżej podpisany urodziłem się dnia 12 maja 1897 r. w Miłosławiu powiat Września, syn Michała i matki z domu Andrzejewska. Od 6 roku życia uczęszczałem do szkoły powszechnej w Miłosławiu. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczałem do szkoły handlowej w Poznaniu.

W roku 1916 zostałem pobrany do wojska niemieckiego górskich karabinów maszynowych.

W grudniu 1918 r. zbiegłem z wojska niemieckiego i wstąpiłem dnia 3 stycznia 1919 r. jako powstaniec do Wrzesińskiej Kompanii Karabinów Maszynowych pod dowództwem podporucznika Alojzego Nowaka. Z kompanią wrzesińską brałem czynny udział w walkach z bronią pod Zdziechową, Kcynią, Szubinem aż pod Rynarzewo. Później kompania nasza została wcielona do 1. Pułku Strzelców Wlkp. Pułk otrzymał przydział do 1. Dywizji (14. Dywizji Piechoty po scaleniu z Wojskiem Polskim) Strzelców Wlkp. Dowódcą dywizji był generał Daniel Konarzewski.

W roku 1920 zostałem mianowany chorążym zawodowym.

Dnia 10.11.1924 r. zawarłem związek małżeński z Krystyną Bigos z Kostrzyna Wlkp. We wrześniu 1935 r. zachorowałem i z dniem
1.10.1935 r. zostałem przeniesiony w stan spoczynku.

W czasie okupacji pracowałem w Zarządzie Drogowym we Wrześni. Po wyzwoleniu pracowałem w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kostrzynie a później w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Środzie.

Od 1951 roku pracowałem w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Kostrzynie i z dniem 1.06.1962 r. przeszedłem na rentę starczą. Decyzją ZUS w Poznaniu z dnia 18 maja 1962 r. znak Rp.II […] 320495/5 przyznano mi rentę starczą, która miesięcznie wynosi 962,78 zł plus dodatek na żonę 30,– zł, co równa się 993,78 złotych.

Kostrzyn, dnia 31.03.1963 r.
Antczak Jan
Kostrzyn Wlkp. powiat Środa Wlkp.
ul. Mickiewicza 33.

Jan Antczak - cmentarz parafialny w Kostrzynie Wielkopolskim (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Antczak – cmentarz parafialny w Kostrzynie Wielkopolskim (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)